Obchodní podmínky

Prostřednictvím online služby zjednodušujeme cestu odběratelů ke zdravým a kvalitním potravinám přímo od dodavatelů. Naším cílem jsou jak kvalitní potraviny, tak i kvalitní služby. Níže uvedený text obsahuje informace o všeobecných obchodních podmínkách pro nakupování v našem internetovém obchodě, který naleznete na adrese: https://vydejnachuti.cz/

1. Dodavatel

Výdejna chutí s.r.o. (dále jen jako “dodavatel”)
IČ: 11851279, DIČ: CZ11851279

Dukelských hrdinů 407/26, Holešovice, 170 00 Praha 7

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 355349.

2. Úvodní ustanovení

Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami. Dále ustanoveními §52 a násl. občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími spotřebitelskými předpisy.

Osoby, se kterými dodavatel uzavírá kupní smlouvy, jsou dále označovány jako “odběratelé”.

3. Objednávka

Odběratel nakupuje zboží prostřednictvím webového rozhraní na adrese: https://vydejnachuti.cz/

Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje nabídku dodavatele. Nákup zboží se uskutečňuje vložením vybraného zboží do košíku a odesláním formuláře objednávky. To je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na jehož základě rezervujeme objednané zboží. Lhůta pro dodání zboží je 30 dní, pokud bude delší, může zákazník odstoupit od kupní smlouvy.

a) Nabízené zboží je skladem, přesto nemůžeme zaručit, že veškeré zboží bude vždy k dispozici.

b) Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Pokud došlo z důvodů např. administrativní nebo technické chyby k uvedení chybné ceny, bude na to odběratel upozorněn e-mailem a objednávka nebude platná, pokud odběratel nepotvrdí souhlas s aktuální cenou.

c) Kupní smlouva je uzavřena odesláním e-mailu s potvrzením objednávky odběrateli, případně potvrzením aktuální ceny zákazníkem, podle odst. 3. b).

d) Nezaplacení objednávky není její stornování. Pro stornování objednávky je třeba dodavatele informovat před finálním uzavřením objednávek.

e) Předplatné je závazná objednávka dle obchodních podmínek. Zakoupením předplatného se zaregistrujete k odběru pro celou sezónu 2023/2024. Pokud se v průběhu sezony rozhodnete, že už nechcete být členem, je nutné za sebe najít náhradu, případně využít zájemce na čekací listině, pokud se povede zaplnit předplatným celé výdejní místo. S předáním vám pomůže Jarka ([email protected]).

4. Zaplacení zboží

Platba za zboží se uskutečňuje bezhotovostně na bankovní účet dodavatele před samotným výdejem. Odběratel je povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl dodavatelem přidělen. Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává dodané zboží ve vlastnictví dodavatele.

Odběratel souhlasí s tím, že daňové doklady a účtenky dodavatel vystavuje v elektronické podobě a budou mu zaslány emailem.

5. Doprava a vyzvednutí zboží

Doprava zboží na místo určení je realizována dodavatelem. Odběratel je povinen objednané zboží převzít v termínu výdejního dne, pokud se nedohodne s dodavatelem jinak. Při převzetí zboží je povinen jej řádně překontrolovat.

V případě nevyzvednutí zboží odběratelem v termínu výdejního dne a v případě, že se odběratel s dodavatelem nedohodne jinak, propadá nevyzvednuté zboží dodavateli bez jakékoliv náhrady odběrateli.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Ve stejné lhůtě je povinen sdělit tuto skutečnost dodavateli, například telefonicky, e-mailem, zasláním SMS a podobně. V případě uplatnění takového práva, zasílá odběratel zboží na své náklady dodavateli. Toto neplatí v případě dodávek zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Jakost zboží při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (nemá očekávané vlastnosti, neodpovídá jeho množství, nemá oprávněně očekávané vlastnosti), jedná se o vady zboží, za které dodavatel odpovídá. Dodavatel a odběratel se mohou domluvit na finanční kompenzaci.

7. Vrácení kupní ceny

Dodavatel má povinnost vrátit odběrateli kupní cenu zboží, pokud odběratel platně odstoupil od kupní smlouvy. Vratka kupní ceny je poukázána na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem. Úhrada musí být provedena do třiceti dnů od splnění všech povinností odběratele vůči dodavateli.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Odběratelé mají možnost řešit případný spor pomocí České obchodní inspekce jako obecného subjektu pro mimosoudní řešení sporů. Související informace lze nalézt na adrese https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail [email protected].

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje (uvedené odběratelem ve své objednávce, případně navazující korespondenci) shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace s odběratelem a pro potřeby vyřízení objednávky (jedná se o zpracování údajů především v rámci smluvní agendy (vyřizování objednávek a nákupů odběratelů, následné plnění zákonem stanovené povinnosti evidence dokladů atd.)). Detaily o ochraně osobních údajů lze najít zde.

Postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ – General Data Protection Regulation). Jeho účelem je především lepší zabezpečení ochrany Vašich dat.

10. Společná a závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné dnem zveřejnění v internetovém obchodě. Jako dodavatel máme právo je kdykoliv změnit a to i bez souhlasu zákazníka. Pokud se změní obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, zákazník má právo volby, zda využije nové znění nebo se bude řídit platným zněním v době uzavření kupní smlouvy. V případě využití původního znění obchodních podmínek, je třeba nám tuto skutečnost sdělit bezodkladně písemnou formou.

V Praze dne 18.10.2023

Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., jednatelka společnosti Výdejna chutí, s.r.o.